Toekomstplannen

Plannen voor 2020-2023

Vanaf de oprichting in 2016 hebben we ons ingezet voor de verduurzaming van Terschelling en gericht op besparing, groene stroom leveren en zelf opwekken. We hebben het eerste zonnepark van Terschelling opgericht, samen met onze partners bijeenkomsten georganiseerd over verduurzaming, ons hard gemaakt voor een revolverend fonds en groene leges en zijn continue in gesprek met de gemeente over de uitvoering en versnelling van de plannen.

We hebben tot 2023 de volgende doelen gesteld.

Vergroenen van de particuliere markt

Particulieren informeren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. In samenwerking met de Stichting Duurzame Buurtschappen, de energiecoach Dirk Lintmeijer en gemeente Terschelling wordt gekeken hoe we hierin gezamenlijkheid op kunnen trekken richting de consument. Veel is er al, dingen moeten niet dubbel gebeuren. Het moet voor de inwoners van Terschelling duidelijk zijn bij wie ze terecht kunnen en wat ze daar kunnen halen.

Platform uitbouwen

Het netwerk van TE willen we uitbreiden maar ook informeren hoe en wat we doen en wat de voordelen en ervaringen van de gebruiker zijn. Van eenvoudige besparingen tot informatieve pilots. Door deze via verschillende kanalen uit te lichten proberen we weer nieuwe mensen over te halen om duurzaamheidsinitiatieven te overwegen. We vinden het daarbij belangrijk in de publicaties een ritme te krijgen en continuïteit te bieden. We gaan hierin een samenwerking aan met de gemeente Terschelling om een duidelijke informatieve portal te creëren, waar men terecht kan voor actueel nieuws en informatie over verduurzaming, voor zowel particulieren als ondernemers.

Werving particuliere en zakelijke klanten

Na de overstap naar Energie vanOns (EvO) moeten we weer vanaf nul ons klantenbestand opbouwen. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk Terschellingers lokaal opgewekte, groene stroom in huis halen. Maar ook voor bedrijven is de overstap naar EvO aantrekkelijk. Het aanbod van EvO is vaak financieel gelijk of voordeliger dan andere energieleveranciers en je bedrijf draaien op groene stroom is een aspect waaraan de badgast steeds meer belang hecht zo blijkt uit allerlei onderzoeken. We willen vanaf het najaar van 2020 actief gaan werken aan klantenwerving. In 2020 ligt de focus op Terschelling, haar inwoners en bedrijven. Samen met TOV lanceren we een overstapavond voor ondernemers. Verder ontwikkelen we in samenwerking met EvO een bewoners campagne, die start bij de lancering van Zonnepark Hee 2 in september. De gemeente Terschelling organiseert eind 2020 een duurzaamheidsbeurs, waar TE een rol in krijgt als eilander energieleverancier. Doel is om eind 2020 ongeveer 150 klanten te hebben. In 2021 zetten we de werving voort door de toevoeging van onze eigen bron Zonnepark Hee aan de lokale bronnen van EvO. Ook met de ondernemers hopen we een volgende stap te zetten door een Voorjaars Bijeenkomst. Vanaf de start van het toeristisch seizoen breiden we de campagne uit naar badgasten. We hopen hiervoor een samenwerking aan te gaan met eilander partners, zoals Rederij Doeksen, Terschelling.site en het VVV. We richten ons daarnaast apart op alle huisjeseigenaren op het eiland. Doel is om in 2021 het klantenbestand met nog eens 150 nieuwe leden uit te breiden. Eind 2023 zouden we graag minimaal 350 klanten willen hebben, naar ons idee een realistische en haalbare doelstelling.

Realisatie elektrisch bagagevervoer

Rationalisatie en verduurzaming bagagevervoer van haven op West naar vakantie adres. Er is onderzoek gedaan naar het structureren van het bagagevervoer van Harlingen naar het vakantie adres. Vooralsnog lijkt een integrale aanpak vanaf parkeerterrein/terminal Harlingen naar het vakantie adres praktisch niet haalbaar. TE wil zich toeleggen op het stuk vanaf de haven op West naar het vakantie adres van de badgast. Hoe kan dit efficiënt, geïntegreerd en duurzaam worden ingericht? Eén vervoerder met een beperkt aantal ritten (in plaats van meerdere vervoerders die allemaal grosso modo dezelfde route afleggen), die aanpak ligt voor de hand. Maar hoe komen we daar? TE wil samen met de stakeholders inventariseren wat er nodig is en regie voeren om tot het gewenste resultaat te komen. Er ligt een deadline voor van 2021 (herindeling havengebied op West).

Intensievere samenwerking met gemeente en lokale partners

De energievoorziening op Terschelling gaat, zoals vaak gedacht wordt, niet alleen over elektriciteit. Dit omvat hooguit 15% van de totale energiebehoefte. De rest is warmte (50%) en mobiliteit (35%). De warmtevraag bestaat uit twee groepen, industriële en huishoudelijke laagwaardige) warmte. En allemaal hebben ze een specifieke transitie naar een koolstofarme voorziening door te maken. Ook op Terschelling. Via een Energieakkoord (2013) en een Klimaatakkoord (2019) heeft de Overheid, samen met maatschappelijke organisaties, doelstellingen voor die transitie vastgesteld. En er zijn verplichtingen aan Gemeenten opgelegd. Dat is bijvoorbeeld 49% reductie van CO2 uitstoot per 2030. Het land is opgedeeld in 30 Regio’s, die ieder, samen met de Gemeenten, een Regionale Energie Strategie (RES) moeten formuleren. Daarnaast moet iedere Gemeente per eind 2021 een werkbare Warmtestrategie ontwikkeld hebben. Dat laatste komt neer op receptenboek om van het gas af te komen. De Gemeente Terschelling heeft bij de samenwerking met ons gezocht, m.n. bij de opstelling en uitvoering van het Programma Samen Duurzaam. Wij zijn zeer actief betrokken bij de programmaonderdelen Elektrische Mobiliteit en Besparing op Energie Verbruik. We willen de komende jaren intensiever optrekken met de Terschellinger makelaars, woningbouwvereniging, bouwbedrijven en installatiebedrijven om (nieuwe) bewoners te attenderen op de mogelijkheden van verduurzaming van eigen huis en bedrijf.

Nieuwe duurzame energiebronnen onderzoeken

Warmte Naar de mogelijkheden van de aanleg en exploitatie van een Warmtenet in West is door de gemeente i.s.m. TE uitgebreid onderzoek gedaan. Daaruit volgt dat dit een realistische mogelijkheid is voor verduurzaming van de warmtebehoefte op het eiland. Het warmtenet benut de energie uit het oppervlaktewater van de haven. TE is als adviseur nauw betrokken bij de verdere realisatie van dit project. Wind Op het dak van garage Cupido staat nu een Blauwe Molen. De leverancier, Dutch Ventus, heeft inmiddels een nieuw model ontwikkeld dat meer productie kan leveren tegen 8 21 juni 2020 dezelfde prijs. Zij hebben belangstelling getoond om op grotere schaal die nieuwe molen op T. te installeren. Samen met ons is het oog gevallen op de Nieuwe Dijk, een ideale omgeving voor windenergie en in een industriële omgeving, waarbij ook nog aan de eisen die de provincie stelt aan windmolen voldaan wordt. Her gaat dan om 50 mini turbines met een opbrengst van ca 1 miljoen kWh per jaar. TE onderzoekt op dit moment i.s.m. Blue Terra de haalbaarheid van zo’n project.